LANSARE DE CARTE

La 7 iunie 2023, în cadrul Institutului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic (ICITT) al UPSC a fost organizat evenimentul Lansare de carte, la care au fost prezentate patru ghiduri metodologice elaborate în cadrul proiectului de cercetare „Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale”: Repere metodologice de reconfigurare a învățării. Aria curriculară Limbă și comunicară (T.Callo, V.Bâlici, M. Hadîrcă, C.Straistari-Lungu, A.Țîbuleac-Vivdici); Repere metodologice de reconfigurare a învățării. Aria curriculară Matematică și Științe (L.Franțuzan, I.Achiri, V.Bocancea, C.Simion, N.Cazacioc, D. Plăcintă); Repere metodologice de reconfigurare a învățării. Aria curriculară Educație sociumanistă (V.Bolduma, A.Răileanu); Repere metodologice de reconfigurare a învățării. Aria curirculară Arte (M.Morari, Z.Ursu).
Conducătorul de proiect Franțuzan Ludmila, dr., conf. cercet., dar și autorii lucrărilor au menționat că ghidurile metodologice reprezintă expresia praxiologică a Paradigmei de reconfigurare a procesului de învățare, elaborată în cadrul proiectului de cercetare în anul 2021, care promovează diverse modele și stategii de reconfigurare a învățării în context inter și transdisciplinar.
Despre valoarea metodologică a lucrărilor s-au expus: Lilia POGOLȘA, dr. hab., conf. univ., director adjunct ICITT al UPSC; Adrian GHICOV, dr. hab., prof. univ., UPSC; Dumitru PATRAȘCU, dr. hab., prof. univ., UPSC; Maria PAȘCA, dr, prof. univ., UNA „George Enescu” din Iași, România; Cristina GERASIM, dr. conf. univ., USM.
Lucrările au fost concepute în baza unei structuri comune ce vizează specificul învățării astăzi în cadrul ariei curriculare, examinarea detaliată a strategiilor și modelelor de reconfigurare a învățarii, valorificarea experimentală a acestora prin traininguri de formare cu cadrele didactice și activitățile realizate cu elevii, precum și recomandări metodologice privind reconfigurarea procesului de învățare în cadrul ariilor curriculare.
Ghidurile meodologice sunt adresate cadrelor didactice, formatorilor și cercetătorilor în domeniu și sunt elaborate pentru a susține un proces de învățare modernizat în consens cu noile orientări în educație la nivel european. Lucrările orientează spre utilizarea unor strategii și tehnici de învățare care promovează un dialog deschis și incitant, fiind relevant în diverse contexte educaționale.
La eveniment au participat cadre științifico-didactice, cercetători șrtiințifici, doctorazi, cadre didactice din învățământul general.